Zápis z VČS MO Rýmařov http://www.rybarirymarov.cz/                    ze dne 24. 2. 2018 

 

 

Účast: přítomno 84 členů dle prezenční listiny

 

1. Zahájení VČS

Vzhledem k neschopnosti usnášení bylo zahájení VČS odloženo o 15 min. Poté 

předseda provedl zahájení VČS. Ve svém úvodním slově přivítal všechny přítomné 

členy a předal řízení schůze p. Jaroslavu Kalovi

 

2. Přečtení a schválení programu jednatel p. Jaroslav Kala

 

3. Uctění památky minutou ticha za zemřelé členy organizace

 

4. Předání odměn vyznamenaným

Výbor odměnil jubilanty za dlouhodobou spolupráci v MO a dlouhodobé členství 

p. Jaroslava Kalu, p. Jana Pospíšila, p. Petra Sigmunda, p. Františka Jurča.

 

5. Volba mandátové komise

Jednohlasně byli zvoleni – (předseda) p. Antonín Vlček, (členové) p. Milan Mrňka, 

pa. Věra Jurková. 

 

6. Volba návrhové komise

Jednohlasně byli zvoleni – (předseda) Mgr. František Staněk, p. Vojtěch Zábranský,   

p. Jiří Rožňák

 

7. Volba volební komise 

(Ing. Jaroslav Skřipec, p. Luděk Šimko, p. Martin Pospíšil, pa. Věra Jurková)

 

8. Zvolený předseda nechal schválit kandidátku a přečetl volební podmínky.

 

Kandidáti do výboru: Kala J., Čermák F., Jurčo F., Zámečník P., Božek K., 

Bajgr R., Horský M., Zemánek D., Machalíček M., Krestin R., Přikryl M.,

Ošlejšek P.

Kandidáti do dozorčí komise: Vlček A., Mach K., Mašek S., Moises J.

 

Kandidáti do voleb byli schváleni jednoznačně všemi účastníky VČS.

 

 

9. Volba delegáta na územní konferenci do Ostravy

Jednohlasně byl zvolen – František Čermák, náhradník (nově zvolený předseda nebo jednatel)

 

10.  Zpráva předsedy

 

Předseda p. Zábranský ještě jednou přivítal všechny přítomné na VČS, která je současně v letošním roce i volební, a požádal všechny, aby při výběru navržených kandidátů, věnovali náležitou pozornost.  Následně přivítal hosta pana starostu Jiřího Kloudu. Předseda poděkoval jménem organizace za vstřícnost jeho a města vůči naší organizaci. 

Plně si uvědomujeme, že v dnešní době je obtížné obhajovat symbolický pronájem vodních ploch rybářskému svazu a současně budovat nové. Nikdo neví, co bude po komunálních volbách, a může se také stát, že někdo příjde a bude mít o nějaký revír zájem. Předseda ještě jednou jménem organizace panu starostovi poděkoval a předal mu malou pozornost jménem organizace.

 

Následně předseda přečetl jeho zprávu:

 

 Předseda zahájil svůj proslov tím, že stávajícímu výboru končí funkční období a zhodnotil práci výboru za uplynulý rok 2017. Je samozřejmé, že se všechny věci během těch 4 roků nepovedly, ale je také mnoho věcí, které se povedly a za to by chtěl výboru poděkovat. Samozřejmě pokud mají být vidět nějaké pozitivní výsledky, musí být spolehnutí na všechny členy výboru, protože pokud tomu tak není a najde se byť jediný člověk, který podkopává a znehodnocuje práci ostatních, je jen otázkou času, že ty ostatní to přestane bavit, a to je cesta ke zmaru. Proto se obrátil na všechny, aby vybrali z kandidátů lidi, o kterých jsou oni přesvědčeni, že to budou ti správní lidé, kteří vaši důvěru nezklamou a samozřejmě budou ochotni pracovat pro organizaci v rámci jednoho celku. Výhled do nastávajícího období nemůže zodpovědně nastínit, protože již do výboru nekandiduje, ale jen může zvolenému výboru doporučit, aby udržoval stávající majetek na patřičné úrovni, aby se choval maximálně ekonomicky a dále podporoval práci s mládeží, tak jako doposud. 

Na závěr své zprávy uvedl, že pokud bude organizace s něčím potřebovat pomoci, rád pomůže.

Poté poděkoval všem přítomným za pozornost, a popřál šťastnou volbu při výběru kandidátů.

 

 

11.  Zpráva Hospodáře

Hospodář, RNDr. František Čermák přivítal všechny přítomné členy a přečetl zprávu.

 

· Hospodář začal zarybňovacím plánem za rok 2017 a zarybňovacím plánem na rok 2018

· Dalším bodem zprávy bylo zhodnocení úlovků na mimopstruhových a pstruhových revírech za rok 2017

· Hospodář vybídl rybáře, aby si kupovali více pstruhové povolenky, neboť pstruhové revíry jsou opravdu kvalitně zarybňovány a proto je škoda nevyužít této šance a dobře si zarybařit.

· Město revitalizovalo rybník v Harachově, který vznikl propojením dvou rybníčků. Revír se bude jmenovat Harochov 1. Bude se jednat o pstruhový revír. Lovit se bude moci jen na přívlač a muškaření. Nástraha může mít pouze jeden jednoháček bez protihrou.

· Je připraven plán na nový rybník, který by měl vzniknout pod benzinkou u města. Rybník bude přibližně o rozloze 1ha. Budovat by se měl již letos.

· Hospodář zhodnotil migraci vydry a její řádění na revírech. Bohužel, zákony životního prostředí jsou nastaveny tak, že se zatím s tímto problémem nedá nic dělat. 

· Hospodář poděkoval za vstřícnost panu starostovi a celému městu.

· Hospodář sdělil revitalizování 1km úseku mýdlového potoka.

 

Hospodář na závěr své zprávy popřál všem přítomným mnoho úspěchů do nové sezóny.

12.  Zpráva o finančním hospodaření organizace 

Pokladník, p. Jiří Rožňák přivítal přítomné členy.

 

Výsledky hospodaření MO ČRS Rýmařov byly hodnoceny velmi kladně, organizace hospodařila s kladným výsledkem. Byl předložen stav finančních prostředků k 1.1.2017 činil 521 483Kč, z toho v pokladně bylo 644Kč a na běžném účtu ve spořitelně 520 839Kč. Na konci roku 31.12.2017 jsme disponovali částkou 671064Kč a to v pokladně 7899Kč.  Na účtu tedy máme 663165Kč. Zisk naší organizace za rok 2017 činil 149581Kč.

Na závěr svého vystoupení upozornil rybáře na včasné vrácení povolenek a uhrazení členské známky, která se musí uhradit nejpozději do konce dubna 2018. 

Zprávu ukončil poděkováním všem přítomným za pozornost a popřáním mnoho krásných zážitků u vody.

 

 

13.  Zpráva vedoucího výchovy mládeže

Vedoucí výchovy mládeže p. Jaromír Krečmer přivítal přítomné členy.

 

Ve zprávě informoval o činnostech rybářského kroužku za rok 2017: 

 

· Naše místní organizace provozuje 2 kroužky. Jeden v Rýmařově, který vede 

p. Jaromír Čech spolu s p. Petrem Máckou, a druhý je v Břidličné vedený mojí osobou. Oba kroužky nyní navštěvuje 40 dětí, z toho 9 dívek.

· Bezproblémový chod kroužku 

· Děti se zúčastnily zájezdu do podvodního světa v Modré u Uherského Hradiště

· V květnu 2017 se uskutečnily tradiční dětské rybářské závody

· V červenci 2017 proběhlo týdenní soustředění na Slezské Hartě v Rázové. Účast byla 22 dětí.

· Podzimní závody 2017, děti se rozloučily s rybářskou sezónou na rybníku v Edrovicích. Počasí se vydařilo a ryby braly, takže všechny děti jen rozdávaly úsměvy na tváři.

· Dne 12. října dětský kroužek obdržel sponzorský dar od nedalekého rybářství Tylov, a to 20kg živého pstruha duhového. Tyto ryby byly vysazeny do rybníčku na mlýnské ulici, kde si děti za doprovodu rodičů udělaly poslední závody (14.říjen).

 

 

 

 

Plán činnosti na rok 2018:

 

· V březnu uspořádání zájezdu na líheň v Bělé na Libavé

· V květnu návštěva přečerpávací elektrárny „Dlouhé Stráně“ a uspořádání dětských rybářských závodů.

· Červen, HASTRMAN CUP, rybářské závody v Moravském Berouně.

· Srpen víkend na Slezské Hartě

· Září - opakování náborového chytání na našem rybníčku, který si sami zarybníme, a doufáme, že bude stejně úspěšné jako loni.

· V říjnu proběhnou poslední závody na Edrovickém rybníku

 

Závěrem vedoucí dětského rybářského kroužku poděkovali všem sponzorům, mezi které patří především město Rýmařov, místní organizaci, rybářství Tylov, rybářství Rýmařov 

pa. Sitařové, dotace MŠMT a Ostravy, p. Milanu Machaličkovi, p. Volkovi a dalším.

 

Pan Krečmer poděkoval za pozornost a rozloučil se s přítomnými členy.

 

14.  Zpráva vedoucího dozorčí komise

 

Zprávu dozorčí komise MO Rýmařov přednesl předseda p. Antonín Vlček. 

 

·

· DK po celý rok dohlížela na činnost výboru MO Rýmařov ČRS, prováděla kontrolu při zarybňování společně s hospodářem RNDr. Čermákem nebo s jinou pověřenou osobou.  

· Dozorčí komise provedla kontrolu účetních dokladů MO, které vede účetní  

pa. Beranová.  Kontrola nenašla žádné nedostatky v účetních dokladech MO. Vše je doloženo zápisem ze dne 13. 2. 2018.

 

 

· DK MOČRS Rýmařov jako kárný orgán MO projedná v roce 2017 čtyři přestupky proti porušení BPVRP našich členů. 

Byly to přestupky: neplatný státní rybářský lístek, nezapsání ulovené ryby a ponechání druhé ryby a odchod od vody. Na tento problém předseda DK upozorňoval i v minulém roce a tak se i potvrdilo. 

Za celé volební období DSK měla osm řízení přestupků našich členů. 

V roce 2014 - 1x, 2015 - 3x, 2016 - 0x, 2017 - 4x

Závěr: DK konstatuje, že práce RS jak profesionální p. Pospíšil, p. Cigánek i dobrovolná RS svou práci na úseku kontroly, dodržování BPVRP provádí s větší důsledností. 

Závěrem p. Vlček poděkoval za pozornost a popřál mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

 

 

 

 

15.  Zpráva Jednatele

 

Jednatel p. Karel Božek přivítal všechny přítomné. Jeho zpráva se převážně týkala sumarizace a správného vrácení povolenek v řádném termínu. V loňském roce proběhla kontrola sumářů HO namátkově u tří organizací a nedopadla vůbec dobře. Výsledky ukazují, že asi 10% sumářů není do výsledku zapracováno, přičemž hlavním důvodem je skutečnost, že členové a držitelé povolenek v daných termínech neodevzdají řádně vyplněné záznamy k sumarizaci. Viníkem je tedy člen.

Výbor MO Rýmařov rozhodl, že kdo již letos neodevzdal povolenku včas, bude si moci povolenku zakoupit až od 1. července 2018. Sám jednatel přiznal, že je to tvrdý trest, neboť situace v dnešní rybařině není dobrá. Máme nejdražší povolenky a s úlovky to není také žádná sláva. Když se podíváme na situaci v Čechách, tak můžeme jen tiše závidět. Závěrem dodal, že doufá a bude bojovat za to, že se podaří místní podmínky pro rybolov zlepšit. 

Jednatel poděkoval za pozornost všech přítomných a popřál mnoho úspěchů do nové sezóny.

 

16.  Přestávka

 

17.  Zpráva volební komise

 

Ing. Jaroslav Skřipec přečetl výsledky voleb:

 

Výsledky voleb - výbor

 

Kala J. = 67hlasů, Čermák F. = 56hlasů, Jurčo F. = 62hlasů, Zámečník P. = 63hlasů,

Božek K. = 68hlasů, Bajrgr R. = 62hlasů, Horský M. = 60hlasů, Zemánek D. =  68hlasů, Machalíček M. = 58hlasů, Krestin R. = 34hlasů, Přikryl M. = 30hlasů, Ošlejšek P. = 26hlasů

Výsledky voleb - dozorčí komise

 

Vlček A.= 69hlasů, Mach K. = 58hlasů, Mašek S. = 68hlasů, Moises J. = 43hlasů

 

18.  Zpráva mandátové komise

 

Jednatel předal zprávu mandátové komise p. Vlčkovi, který seznámil přítomné s Jednacím řádem a to konkrétně s čl. 21 odstavec 2 písmeno b,c,d.  

Poté konstatoval, že s přihlédnutím k jednacímu řádu je členská schůze usnášeníschopná.

Počet registrovaných členů: 448

Počet přítomných členů:         84

 

 

19.  Diskuse:

Diskusi otevřel p. Jaroslav Kala. V následující diskusi odpovídali členové výboru na dotazy z pléna. Z diskuse vzešel návrh do usnesení.

 

 

 

 

V diskusi se probíralo:

 

· Členové MO začali diskusi tak jako každý rok kritikou mířenou na lov z loděk v zátokách a na slepých ramenech na revíru Harta. Na tuto kritiku reagoval předseda tím, že již několikátým rokem výbor na prověrkách VÚS vznesl nesouhlas s tímto lovem. Bohužel na posledních prověrkách VÚS nám bylo sděleno, že jsme pouze dvě organizace, které vznesly stížnost.

· Pan Bajgr (člen výboru) navrhl, zda by se jeden z rybníků MO neměl vrátit zpět pod pstruhové revíry, aby měli místní pstruhaři možnost využít i stojaté vody, tak jako tomu bylo dřív. Navíc by se tím možná zvýšil i prodej pstruhových povolenek. Na tento návrh reagoval předseda. Jestliže je 95% rybářů, kteří chodí pouze na mimopstruhové vody a 5% na pstruhové, tak je nesmysl jim brát to málo, co tu vůbec máme. Tento návrh byl zamítnut.

· Kritika na predátory, a to především na vydru. K celé problematice s vodními predátory se vyjádřil hospodář.

· Nový čas lovu, který začíná od dubna 2018

· Příjezdová cesta k revíru Rýmařovské nádrže (nový lom). K této věci se vyjádřil p. starosta. Město Rýmařov má již projekt na vybudování příjezdové cesty, avšak musíme být trpěliví, neboť tento projekt není vůbec jednoduché zrealizovat.

 

 

 

20.

 

USNESENÍ

VČS MO RÝMAŘOV – ZE DNE 24. 2. 2018

 

 

VČS schvaluje: 

· zprávu předsedy, včetně všech podaných informací

· zprávu hospodáře, včetně všech podaných informací

· zprávu pokladního, včetně všech podaných informací

· zprávu vedoucího, výchovy mládeže

· zprávu jednatele

· Zvolené kandidáty do výboru a DK

 

VČS bere na vědomí: 

· zprávu dozorčího komise

 

 

 

VČS pověřuje:

RNDr. Františka Čermáka jako delegáta na konferenci VÚS Ostrava, náhradník bude nově zvolený předseda nebo jednatel organizace.

 

VČS:

 

1) Potvrzuje výsledky volem do výboru MO

2) Děkuje za práci pro organizaci členům, kteří ukončili práci ve výboru MO

3) Blahopřeje všem vyznamenaným

4) Pověřuje volební komisi, aby po skončení dnešní VČS provedla volbu předsedy MO

5) Vyslovuje veřejné poděkování odstupujícímu předsedovi p. Vojtěchu Zábranskému za 12letý výkon funkce předsedy MO ČRS Rýmařov

6) Děkuje p. Ing. Kloudovi za spolupráci města Rýmařov s MO ČRS Rýmařov.

7) Požaduje po VÚS Ostrava, aby byl omezen lov z plavidel na revíru Harta a to v klidových částech revíru

8) Souhlasí, aby byl poplatek při řešení přestupku zvýšen na 150Kč

9) Souhlasí se sankcemi při pozdním vrácení povolenek

 

 

21.  Závěr 

V závěrečném slovu předseda organizace poděkoval za účast a jménem organizace se 

s členskou schůzi rozloučil a popřál hodně rybářských úspěchů a hezkých zážitků u vody, poté VČS ukončil. 

 

 

 

Zapsal: Karel Božek        Ověřil: Vojtěch Zábranský