Původní druhy raků v Česku dramaticky ubývají Jednou z nejvážnějších hrozeb, která naše raky ohrožuje, je račí mor. Toto onemocnění přenášejí nepůvodní severoamerické druhy raků, např. rak pruhovaný, rak signální nebo u akvaristů oblíbení rak mramorovaný či rak červený. Původcem nemoci je plísni podobný mikroskopický patogen Aphanomyces astaci, který žije v krunýři raků. Do vody uvolňuje pohyblivé spory, pomocí kterých se šíří. Ty mohou přežívat ve vodě i řadu týdnů. Račí mor napadá výhradně raky a kraby, jiným živočichům neubližuje. Dbejte, prosím, následujících doporučení, a pomozte tak naše raky zachránit: 1)  V žádném případě nikde nevypouštějte nepůvodní druhy raků! Obdobně nebezpečný je i únik raků z akvarijních chovů či zahradních jezírek nebo i vypuštění vody plné spor račího moru z akvária do toku s výskytem původních druhů raků.  2)  Nepřenášejte žádné raky mezi lokalitami. Platí i pro dobře míněné pokusy o „záchranu“ našich raků, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou. Mohou být nakaženi račím morem nebo jinou chorobou, kterou byste tak mohli zavléct do zdravé populace. Přenechte takovéto aktivity odborníkům. 3)  Dezinfikujte preventivně rybářskou výstroj (horká voda, desinfekce a dokonalé vysušení), pokud se pohybujete mezi různými lokalitami. Pravidlem to musí být vždy v případě, že lovíte ve vodách s výskytem nepůvodních druhů raků (viz mapku) či pokud narazíte na hynoucí raky.
 rak říční
 rak bahenní
4)  Mějte na paměti, že převoz ryb z kontaminovaných lokalit na místa s výskytem našich raků je vysoce riskantní. 5)  Nikdy neodebírejte a nepřevážejte vodu z míst, kde se račí mor objevil. Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky. 6)  V případě podezřelého úhynu raků kontaktujte neprodleně zoologa místně příslušného pracoviště AOPK ČR (www.nature.cz, ) či Výzkumný ústav vodohospodářský (). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat v aplikaci BioLog do Nálezové databáze AOPK ČR. 7)  Podrobné informace o rozšíření jednotlivých druhů raků najdete na portal.nature.cz/nd nebo vám je může poskytnout Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).
 rak pruhovaný
 rak mramorovaný
 rak signální
Vydala: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz | Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov | Text: AOPK ČR; Fotografie: Magda Drvotová, David Fischer, Adam Petrusek, Monika Štambergová, Pavel Vlach; Mapa: Jan Vrba | Grafické zpracování: Jiří Kaláček (www.kalacek.cz) Tisk: UNIPRESS spol. s r.o. | Místo a rok vydání: Praha 2018 / ©2018 AOPK ČR ISBN 978-80-7620-019-7 NEPRODEJNÉ
 druh citlivý  k moru  rak kamenáč